Home
Blockchain Games
Pixtalgia

Pixtalgia

Blockchain Game

Pixtalgia cover image
Release date: 9/13/2022 (2 years ago)

Pixtalgia is a 2D Retro Platformer on the Wax blockchain.

  • NFT(317)
  • Crypto(191)
  • Web browser(113)
  • Side view(50)
  • Nft Gaming(22)
  • Platform(18)
  • Pixel Art(6)
  • Game Maker Studio 2(1)
  • Metroidvania(1)